• 1
  • 2

Concessió definitiva de subvencions en matèria d'ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa curs 2019/2020

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

------------------------------------

Proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació: 19 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Resolució provisional en pdf

----------------------------------------
Decret requeriment d'esmenes per a les ajudes a estudiants universitaris i de formació professional

Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. (Data de publicació: 28 d'octubre de 2020)

Enllaç a:
· Decret de requeriment d'esmena en pdf