Llistat provisional i baremació de la convocatòria del personal per a l' Escola d'estiu 2022

Enllaç a:
· Llistat provisional en pdf

-------------------------------
Convocatòria per a la selecció de personal per a les escoles d’estiu 2022

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, com a administració pública, per a contractar el personal per a les seues activitats, sempre fa una oferta pública dels llocs de feina, de cara a les escoles d’estiu.
Convocatòria oberta del 9 al 20 de maig de 2022:

· Convocatòria de selecció de personal per a l'escola d'estiu 2022 de l’Ajuntament d’Eivissa
· Tràmit a la seu electrònica

Aquí us resumim els requisits mínims per optar a presentar-se:

1. Haver complert els 18 anys.
2. Acreditar el nivell B1 de català.
3. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual o declaració responsable relativa al certificat negatiu.
2. Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:
a) El diploma de director/a i/ o monitor/a d’activitats d’ educació en el temps lliure infantil i juvenil.
b) El certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Real Decret 1697/2011, de 18 de novembre).
c) El títol de tècnic/a superior en animació sociocultural i turística (Real Decret 1684/2011, de 18 de novembre) o titulacions declarades com equivalents.
d) Las titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que inclouen íntegrament la calificació professional SSC565_3, Direcció i coordinació d’ activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (RD 567/2011, de 20 d’ abril).
e) El títol de tècnic/a superior en educació infantil (Real Decret 1394/2007, del 29 d’ octubre) o titulacions declarades com equivalents, sempre que las persones que participin en l’ activitat no tinguin més de sis anys.

Recordau que les titulacions de director/a o de monitor/a només són vàlides les realitzades per escoles de formació autoritzades per la normativa del decret 23/2018, amb teoria i pràctica.
La Regidoria de Joventut, no contestarà correus sol·licitant feina ni podrà rebre currículums fora d’aquesta oferta pública de feina:
· Convocatòria de selecció de personal per a l'escola d'estiu 2022 de l’Ajuntament d’Eivissa