• 1
  • 2

Concessió definitiva de subvencions en matèria de lloguer d'habitatge per a joves al municipi d'Eivissa

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

---------------------------------------
Resolució provisional de les ajudes al lloguer per a joves 2020

Conforme l'article 6è de les bases reguladores, es formula proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 25 de novembre de 2020

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------
Decret de requeriment d'esmenes ajudes al lloguer per a joves 2020

Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds relacionats a la taula), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin per registre d’entrada la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació: 5 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret requeriment esmenes en pdf

Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?