• 1

Es requereix a les persones interessades relacionades a la taula anterior, d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds.
Data de publicació: 9 d'octubre de 2020.


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament de Joventut a: 971 397 600 Ext. 21453

Enllaç a:
· Decret en pdf

Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Tríptic programació del C19 en pdf

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all