Mayo 31, 2023

ajuntamentdaltvila

Enlace a:
· Decret de constitució borsa Tècnic/a prevenció riscs laborals

-----------------------------
Acta de valoración de los méritos de la convocatoria constitución de una bolsa de técnico/a de prevención de riesgos laborales

Tres días para presentación alegaciones: del 9 al 11 de mayo de 2018, ambos incluidos.

Enlace a:
· Acta valoración en pdf


--------------------------------------
Anuncio del inicio del plazo de presentación de méritos para la bolsa de técnico/a en prevención de riesgos laborales.

El plazo es de diez días hábiles, del 10 al 23 de abril de 2018.

Enlace a:
· Anuncio en pdf


----------------------------------------
Acta del segundo ejercicio, prueba práctica, del proceso selectivo para para la constitución de la bolsa de técnico/a de prevención de riesgos laborales

Tres días para presentación de alegaciones: del 23 al 27 de marzo, ambos inclusive.

Enlace a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------
Acta de constitución de la comisión de valoración y de realización del primer ejercicio (prueba de catalán) del proceso selectivo para la bolsa de técnico/a de prevención de riesgos laborales.

Enlace a:
· Acta en pdf


-----------------------------------------
Decreto listado provisional de personas admitidas y excluidas
en la convocatoria de constitución de una bolsa técnico prevención riesgos laborales. Nombramiento de la Comisión de Valoración y fecha de la primera prueba.

Tres días para alegaciones del 7 al 9 de marzo 2018, ambos incluidos.

Enlace a:
· Lista provisional en pdf


----------------------------------------

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 5 al 18 de gener de 2018, ambdós inclusos.
Lloc de presentació de les sol·licituds: 
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.
- En el moment de la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que ho hagin d'acreditar amb posterioritat a la finalització del procés selectiu.
- El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
- La documentació que han d'aportar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits exigits a la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, ha de ser mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:

· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud