abril 19, 2021

ajuntamentdaltvila

"Les obres de domolició de l’edifici Santa Margarida Sud"

ASSUMPTE: "OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SANTA MARGARITA SUR».
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura del sobre B oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica, per al proper dia 6 d’octubre de 2017 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

Enllaç a:
· Convocatòria mesa

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 104 de 24 d'agost de 2017
Termini de presentació d'ofertes: 19 de setembre de 2017

Enllaç a:
· PCAP
· Plànols Santa Margarita
· Memòria Santa Margarita
· Anunci BOIB