abril 18, 2021

ajuntamentdaltvila

"Construcció 25 habitatges de protecció oficial"

Procediment: Negociat sense publicitat
Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la contractació de la direcció de l'execució d'obra i coordinació de segurita i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un edifici de 25 habitatges de protecció oficial situades en el carrer de Sa Torre Blanca número 10 del Passeig Marítim, en data 29 de març de 2011 s'ha adjudicat provisonalment dita direcció a l'oferta presentada pels arquitectes tècnics Sres. Mario Morales Rodés i Joan Francesc Marí Ferrer per un import de 40.000 € IVA inclòs.