abril 11, 2021

ajuntamentdaltvila

"Construcció 14 habitatges de protecció oficial"
Procediment:
Negociat sense publicitat

Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la contractació de la direcció de l'execució d'obra i coordinació de segurita i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un edifici de 14 habitatges de protecció oficial situades en el carrer d'Aubarca en la Parcel·la 19 del Polígon 7/8 de Can Cantó, en data 15 de desembre de 2010 s'ha adjudicat provisonalment dita direcció a l'oferta presentada per l'arquitecte tècnic Sr. Xavier Martínez Flores per un import de 27.730 € IVA inclòs.