Setembre 22, 2023

Exp. Núm. 8773/2022

"Subministrament d'equipament per a l'adequació del sistema multimèdia del saló de plens enmarcat en la OT2 L1 (L1.1) cofinanciada per Fons Feder".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 8788/2022

"SERVEIS D’AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT; MANTENIMENT, I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ MEADIAMBIENTAL DE LES PLATGES DEL MUNICIPI (Figueretes, Talamanca i Platja d’en Bossa) SEGONS NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 I AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT, MANTENIMENT I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT PER A LA GESTIÓ DE LA IMPARTICIÓ DE PLANS I PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL SEGONS NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 PER LOTS".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3072/2022

"Contrato mixto de servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Eivissa, organismos autónomos administrativos (Patronatos Municipales) y Consorcio adscrito y suministros terminales y otros - 3 lotes (Voz fija - Voz móvil- Datos)”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 28 de febrer de 2022
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 47130/2021

"Servei citologies i ecografies ginecològiques pels empleats públics de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus organismes dependents, patronats municipals”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 47284/2021

"Servicios de inserción sociolaboral y de terapia ocupacional para personas en riesgo de exclusion social. Contrato reservado a empresas de inserción

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: 
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
113
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319