Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 28 d'abril de 2017, per la qual s'aprova la constitució d'una borsa de treball de monitors/res socioculturals adscrits al departament de joventut, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa .

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-----------------------------------
Acta de valoració dels mèrits del procés per a la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural
Les persones aspirants disposaran de tres dies hàbils per presentar al·legacions respecte als resultats publicats a la Web de l’Ajuntament i a la seu electrònica, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la present acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (Data publicació: 10 d'abril de 2017).

Enllaç a:
· Acta valoració en pdf

------------------------------------------
Acta del tercer exercici del procés per a la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural
D’acord amb les bases els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils per a la presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta. (Data de publicació: 15 de març de 2017)

Enllaç a:
· Acta en pdf


------------------------------------
Acta del segon exercici del procés per a la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural
D’acord amb les bases els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils per a la presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta (Data de publicació: 6 de març de 2017).

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Solucionari de la prova en pdf

-----------------------------------
Acta de la prova de català del procés per a la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural

D’acord amb les bases els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils per a la presentació d’al·legacions respecte al contingut de la present acta (data publicació: 16 de febrer de 2017).

Enllaç a:
· Acta prova català en pdf


-------------------------------
Llista provisional de persones admeses i excloses al procés per a la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural

Resolució de data 20/01/2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitors/res socioculturals adscrits al departament de joventut, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 23 de gener de 2017).

Enllaç a:
· Resolució en pdf


----------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural
Convocatòria de la constitució d'una borsa de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.
El període de presentació de sol·licituds  és del dia 30 de desembre de 2016 fins el 13 de gener de 2017, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud