Mai 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-2968 de data 31 de maç de 2022, per el qual s’han aprovat les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 6 fins al 22 d’abril de 2022, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans – Borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa)

Enllaç a: 
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen