Febrer 26, 2021

ajuntamentdaltvila

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 15 de 4 de febrer de 2021.

Termini d'inscripció: Del 5 al 18 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1 (Seleccionant: Registre d'entrada cita presencial)

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Informació i tràmit en línia a la seu electrònica
· Bases publicades al BOIB de 4 de febrer en pdf
· Anunci decret de la convocatòria en pdf