Gener 21, 2021

ajuntamentdaltvila

L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de 6 places, mes les vacants que es puguin produir, pel sistema d’OPOSICIÓ LLIURE, i 2 places per CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. El procediment de selecció per a la modalitat d’accés lliure serà el d'oposició, de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es) o al Registre Electrònic General de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia, dins del termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i s'han de dirigir a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Enllaç a:
· BOE de 21 de diciembre de 2021

· Informació, bases i tràmit en línia a la Seu Electrònica