Febrer 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2023-1799 de data 23/02/2023, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procediment d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir com a personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant el concurs oposició les places derivades de l’aplicació de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, incloses en l’oferta d'ocupació pública extraordinària de l'any 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:

- Anunci en PDF