Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

L’aspirant podrà formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Data de publicació a la seu electrònica: 18 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Valoració provisional entrevista i mèrits en pdf

------------------------------------------
Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar.

Data de publicació a la seu electrònica: 11 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

------------------------------------------
Convocatòria d’una borsa de d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar mitjançant el sistema de concurs

Resolució núm. 2021-7773 de data 27.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis o contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 18 al 29 d'octubre, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen