Mai 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf


------------------------------------
Llistat definitiu d'aprovats per ordre de puntuació del procés selectiu per proveir 2 places de policia local


Els aspirants disposen de VINT DIES NATURALS des de la data de publicació de la present acta per presentar els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria (Data publicació: 26 d'abril)

Enllaç a:
· Acta en pdf


-------------------------------------------

Acta provisional de valoració dels mèrits del procés selectiu per proveir 2 places de policia local
Els interessats disposen de tres dies hàbils per a formular al·legacions a partir del dia següent a la publicació de la present acta (18 d'abril de 2018).

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf


-------------------------------------------
Inici del termini per a la presentació de la documentació per a la valoració dels mèrits del procés selectiu per proveir 2 places de policia local

Termini: Del 23 de març al 10 d’abril, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Anunci termini presentació de mèrits


----------------------------------------
Acta de la realització del exercici previst a la base 6.1.7, prova pràctica, de la convocatòria per a la provisió de 2 places de policia local.

Tres dies per al·legacions: del 19 al 21 de març de 2018, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta en PDF


----------------------------------------------------------------------
Acta dels resultats provisionals de l'exercici núm. 6 del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Tres dies per presentar al·legacions: del 8 al 12 de març de 2018, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta resultats provisionals en PDF


-----------------------------------------------
Anunci lectura de codis del sisè exercici del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Anunci lectura codis en PDF


-------------------------------------

Acta de la resolució de les al·legacions a la prova psicotècnica i de personalitat del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta resolució al·legacions en PDF


----------------------------------------
Acta provisional d'aprovats de la prova psicotècnica i de personalitat del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Tres dies per presentar al·legacions: del 21 al 23 de febrer de 2018, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta provisional en PDF

---------------------------------------
Convocatòria per a la realització de la prova d’aptitud psicológica i de personalitat del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Convocatòria en PDF


---------------------------------------
Acta de la revisió del tercer exercici i acta del quart exercici i llista definitiva d'aprovats del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta quart exercici i llista definitiva aprovats
· Acta revisió tercer exercici

---------------------------------------
Acta de la realització del tercer exercici previst a la base 6.1.3 de la convocatòria prova de coneixements per a proveir com a personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local.

Els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'al·legacions respecte al contingut del acta.

Enllaç a:
· Acta en PDF
· Preguntes i respostes de l'examen

---------------------------------------

Acta de rectificació de data del tercer exercici del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta canvi de data en pdf

---------------------------------------

Acta de la realització del segon exercici previst a la base 6.1.2 de la convocatòria per a proveir com a personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils per a presentar al·legacions (Data publicació: 30/11/2017)

Enllac a:
· Acta de prova d’aptitud física


--------------------------------

Acta de la prova de català del procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local
Les persones interessades disposen de tres dies hàbils per a presentar al·legacions (Data publicació: 23/11/2017): del 24 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta prova de català

---------------------------------
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local
Resolució de data 20 de novembre de 2017, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES,
del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, les dos places restants de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf


-------------------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local
Resolució de data 31 d'octubre de 2017,
per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, les dos places restants de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, es nomena els membres del Tribunal Qualificador, i es fixen les dades dels exercicis prevists a la base 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Del 2 al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:

Document de resolució en PDF

______________________________________

Convocatòria procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local 

Convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, les dos places restants de Policia Local vacants, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, pel sistema d’accés de torn lliure, per concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 21 de setembre fins el 10 d’octubre, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
-  Model normalitzat de sol·licitud signada.
- Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor, o el resguard de la sol·licitud de renovació.
- Fotocòpia compulsada del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
- Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
- Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
- Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex III de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte el Tribunal qualificador  establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Anunci convocatòria BOE
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud