abril 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 4 de juny de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, cinc places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016

Enllaç a:
· Resolució en pdf


--------------------------------
Acta de constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de 5 places de policia local


Enllaç:
· Acta de constitució en pdf


--------------------------------------------------

Acta del resultat definitiu de l'oposició per a 5 places de policia local i s'obre el termini de 20 dies per a la presentació de la documentació que correspongui dels opositors aprovats (Data publicació: 11 d'abril de 2018).

Enllaç a:
· Acta en pdf


---------------------------------
Segona convocatòria revisió de les al·legacions als mèrits del procés selectiu de 5 places de policia local

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf


-------------------------------------------
Convocatòria revisió de les al·legacions als mèrits del procés selectiu de 5 places de policia local

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf


----------------------------------------------
Acta de valoració mèrits del procés selectiu de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals
Tres dies per presentació al·legacions: del 22 al 26 de març de 2018, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------------
Acta de la revisió del quart exercici (psicotècnic) del procés selectiu per proveir com funcionaris 5 places de policies locals

Acta de la revisió de la prova psicotècnica del procés selectiu de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals

Enllaç a:
· Acta de la revisió de la prova psicotècnica en pdf
· Anunci llistat aprovats definitiu i lliurament de mèrits


------------------------------

Convocatòria del tribunal per a la revisió de les al·legacions presentades a la valoració del test psicotècnic del procés selectiu de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals

Enllaç a:
· Convocatòria revisió psicotècnic en pdf

---------------------------------------------
Acta de valoració provisional del quart exercici (psicotècnic) del procés selectiu de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals

Tres dies per a formular al·legacions: del 14 al 16 de febrer 2018, ambdós dies inclosos.

Enllaç a:
· Acta provisional psicotècnic en pdf


--------------------------------------------------

Convocatòria per als aspirants a cinc places de policía per a la realització de la prova d’aptitud psicológica i de personalitat del procés de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals.

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf


--------------------------------------------------------------------
Acta signada pel tribunal sobre l'admissió d'al·legacions per a l'excepció de l'examen de psicologia de tres opositors del procés de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals

Enllaç a:
· Acta excepció en pdf


------------------------------------------
Acta de resolució de les al·legacions presentades al tercer exercici de la segona fase de les proves del procés de concurs-oposició per proveir com funcionaris 5 places de policies locals i solucionari de la prova corregit.

Enllaç a:
· Acta en PDF
· Solucionari corregit

----------------------
Acta de la segona part del tercer exercici de la convocatòria per al procés selectiu personal funcionari de carrera de 5 places vacants de Policia Local
Període d'al·legacions: dies 22, 26 i 27 de desembre de 2017

Enllaç a:
· Acta en PDF


---------------------------------
Acta tribunal qualificador per a la la realització de revisió de puntuacions de la 1ª fase del 3er exercici previst a la base 6.1.3.A) de la convocatòria per al procés selectiu personal funcionari de carrera de 5 places vacants de Policia Local
Acta del tribunal qualificador per a la realització de la revisió de les puntuacions de la primera fase del tercer exercici previst a la base 6.1.3.A) de la convocatòria per al procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta en PDF

-----------------------------------------

Acta dels resultats del tercer exercici del procés selectiu de personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta resultats en pdf

 

----------------------------
Acta de rectificació de data del tercer exercici del procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Enllaç a:
· Acta canvi data en pdf


-----------------------------------------

Acta de la realització del segon exercici previst a la base 6.1.2 de la convocatòria per a proveir com a personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils per a presentar al·legacions (Data publicació: 29/11/2017)

Enllac a:
· Acta de prova d’aptitud física

----------------------------------------------

Acta de la prova de català del procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local
Les persones interessades disposen de tres dies hàbils per a presentar al·legacions (Data publicació: 22/11/2017)

Enllaç a:
· Acta prova de català
----------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local
Resolució de data 31 d'octubre de 2017,
per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, cinc places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament ocupades per personal funcionari interí, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, es nomena els membres del Tribunal Qualificador, i es fixen les dades dels exercicis prevists a la base 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3.a

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Del 2 al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:

Document de resolució en PDF 

_______________________________

Convocatòria procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places de Policia Local

Convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, cinc places de Policia Local corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, pel sistema d’accés de torn lliure, per concurs oposició, mitjançant el procediment extraordinari d’accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 21 de setembre fins el 10 d’octubre, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
-  Model normalitzat de sol·licitud signada.
-Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor, o el resguard de la sol·licitud de renovació.
- Fotocòpia compulsada del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
- Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
- Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
- Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex III de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte el Tribunal qualificador  establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Anunci convocatòria BOE
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud