Febrer 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Coordinadora de Regidories

Dades de contacte:
Adreça: Can Botino – Carrer de Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 375
Fax: 971 399 274

Aquesta figura té com a funcions, les següents:
- Garantir la coordinació entre els diferents departaments i regidories, evitant així les duplicitats de tasques.
- Assessorar els regidors en qualsevol comesa que li sigui encarregada. Preparar materials i informes que derivin d'aquesta tasca.
- Supervisar les activitats organitzades per les àrees de Govern i fer un seguiment de les polítiques impulsades per cadascuna de les regidories.
- Fer seguiment i impulsar el compliment del Pla de Mandat de l'Ajuntament d'Eivissa, establint criteris d'eficiència i eficàcia.
- Assessorar i estudiar els assumptes que li siguin requerits, ja sigui des de l'Alcaldia, així com pels regidors i les regidores de l’equip de govern.
Dotació econòmica de 43.411,48 euros anuals bruts repartits en 14 pagues.

CURRICULUM VITAE
Data de naixement: 1976.07.14

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Diplomada en Ciències Empresarials. Universitat de les Illes Balears (1994-1998).
Llicenciada en Economia, especialitat Sector Públic, a la UIB (1998-2000).

ALTRES ESTUDIS I CURSOS
Curs de Comptabilitat i Assessoria Fiscal i Tributària, amb l'escola d'estudis empresarials ESTUDIS D'EMPRESA (1 any: desembre 2012-desembre 2013).
Màster de TÈCNIC GESTOR DE LA QUALITAT, amb el Centre d'Estudis Financers (600 hores - 2004/2005), i diversos cursos de formació en qualitat impartits per AENOR: "Auditors de Sistemes de Qualitat" (40 hores, març 2006); "Auditors de qualitat en el petit comerç" (8 hores, octubre 2006); "Qualitat de Servei en Petit Comerç" (24 hores - maig 2005); "Implantar i documentar un sistema de Gestió de la Qualitat" (40 hores -març 2005).
Assistència a diversos seminaris i cursos relacionats amb l'administració local, modernització i l'administració electrònica (2007-2011).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Octubre 2013 - actualitat: Coordinadora de modernització i millora contínua de l'Ajuntament d'Eivissa. Implantació i seguiment del projecte de modernització i administració electrònica.
Sept.2011-Dic.2011: Contracte temporal amb l'empresa Mentor Qualitat, SL, per a realització de projecte de disseny i implantació de plans estratègics en diverses empreses d'Eivissa.
2007- 2011: Gerent municipal de l'Ajuntament d'Eivissa, realitzant tasques tècniques d'organització, coordinació i gerència, en les diferents àrees de la regidoria responsable d'Administració Municipal.
2004 -2007: Tècnica consultora i auditora de l'empresa Mentor Qualitat, SL, realitzant tasques d'organització i gerència, a més de de les pròpies de consultoria, assessorament i implantació de sistemes de gestió de qualitat en empreses, basats en diverses normes UNE (UNE -EN-ISO-9001: 2000, UNE-175001: 2004, etc.) a més de auditores d'aquests sistemes de gestió.
2002 - 2004: Tècnica del gabinet d'Autoocupació i assessorament a petites i mitjanes empreses de PIMEEF. A més de tot tipus d'assessorament per a la creació i posada en marxa de noves empreses, també realitzava tasques com a secretària tècnica de diversos col·lectius integrats dins de la Patronal PIMEEF.
2000-2002: Responsable del departament comptable i financer de l'empresa Nàutica Pitiüsa, SL, dedicada al transport marítim de mercaderies i passatgers.