abril 13, 2021

ajuntamentdaltvila

Expt. Núm. 4/2009

Expt. Núm. 4/2009 "Construcció 30 habitatges de protecció oficial"
Procediment: Negociat sense publicitat.
Tal com consta en l'expedient de contractació, i segons l'establert en el plec de condicions administratives particulars en el seu apartat 9 per a la contractació de l'adreça de l'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de construcció d'un edifici de 30 habitatges de protecció oficial situades en el carrer des Jondal en la Parcel·la 15 del Polígon 7-8 de Can Cantó, el passat dia 14 d'abril es va adjudicar provisionalment dita direcció a l'oferta presentada per l'arquitecte tècnic Sr. Vicent Serra Ribas per un import de CINQUANTA MIL EUROS IVA EXCLÒS (50.000 € IVA exclòs).
Expedients adjudicats IMVISA
Nombre d`articles:
5
Expedients nous IMVISA
Nombre d`articles:
1