Febrer 29, 2024
Portal de Transparència

1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)

60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.
- Pla General d'Ordenació Urbana

61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen:
a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos:
- Manifest Eivissa Verda
- Sistema de gestió ambiental de platges

b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament a la web).
- Estudi impacte ambiental PGOU

62. Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.
- Pla General d'Ordenació Urbana i normativa urbanísta en la seua totalitat: PEPRIs, Plans parcials i especial.

63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
- Convenis urbanístics

64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del Sòl del municipi.
- Pla General d'Ordenació Urbana

2) Informació sobre licitacions d'obres públiques (4)

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
· Perfil del Contractant

66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web).

67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
· Perfil del Contractant

3) Urbanisme i obres d'infraestructura (3)

69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
- Informació calendaritzada d'obres públiques

70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
- Informació calendaritzada d'obres públiques
La ciutadania es por subscriure voluntàriament al Butlletí per rebre informació sobre obres que afecten a la via pública des d'aques mateix apartat. L'usuari reb un correu cada cop que hi ha canvis, també reb per correu la planificació de les obres d'infraestructura que estan en curs (a part de penjar-se i estar disponibles a l'enllaç esmentat).

71. Es publiquen els indicadors:
a) Inversió en infraestructures per habitant
b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).