Juliol 19, 2024
Portal de Transparència

1) Contractacions (7)

48. Es publiquen de forma immediata cada un dels contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cada un i la identitat dels adjudicataris.
· Perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa
· Llistat de tots els contractes formalitzats 2020 en pdf
· Llistat de tots els contractes formalitzats 2019 en pdf
· Llistat de tots els contractes formalitzats 2018 en pdf
· Llistat de tots els contractes formalitzats 2017 en pdf

49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzades per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web)
Ajuntament d'Eivissa:
- Contractes menors 2022
- Contractes menors 2021
- Contractes menors 2020
- Contractes menors 2019
- Contractes menors 2018
- Contractes menors 2017

Patronat Municipal de Música:
- Contractes menors

Patronat Municipal Mace:
- Contractes menors

Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat:
- Contractes menors

Patronat Municipa d'Esports:
- Contractes menors

50. Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
- Modificació contracte concessionària neteja

51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.
· Perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa

52. Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació).
· Perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa

53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
La relació es publica a final d'any.
· Percentatge de contractes 2020
· Percentatge de contractes 2019
· Percentatge de contractes 2018
· Percentatge de contractes 2017
· Percentatge de contractes 2016

54. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica)
· Perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa

2) Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions (3)

55. La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

- Relació de convenis 2023
- Relació de convenis 2022
- Relació de convenis 2021
- Relació de convenis 2020
- Relació de convenis 2019
- Relació de convenis 2018
- Relació de convenis 2017
· Relació de convenis del Patronat Municipal d'Esports

56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
·
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
· Portal municipal subvencions

57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels Grups polítics municipals.
· 2018 Assignacions econòmiques a Grups Polítics Municipals