Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

L'aigua és un bé indispensable per a la vida, el medi i les persones. Es tracta d'un recurs escàs i fràgil que requereix ser distribuït, tractat i destinat de forma eficaç i aquesta és una de les competències de la Regidoria, que busca la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Per això, en aquest sistema de gestió sostenible de l'aigua, es persegueix un ús responsable i eficient que garanteixi la seva preservació i disponibilitat futura.

El municipi d'Eivissa es proveeix de fins a set captacions que són la dessaladora d'Eivissa, que depèn de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), la dessaladora de Sant Antoni, a través de la interconnexió- i de cinc pous. Aquests pous són els anomenats Cas Corp I, Cas Corp II, Es Fornàs, Can Fita i Can Costa.

L'aigua dels pous de Can Costa i Can Fita i de la interconnexió arriba directament al dipòsit general del municipi d'Eivissa, ubicat al puig Negre.

En canvi, l'aigua procedent de la dessaladora i dels pous de Cas Corp I i ​​II i Es Fornàs, arriba a una arqueta de rebombament situada al vessant del puig Negre.

Des d'aquest dipòsit municipal és des d'on se subministra el servei als ciutadans a través de la xarxa de sanejament. Tot i així, i perquè l'aigua arribi amb la suficient pressió a la zona de Dalt Vila, hi ha una estació de bombament anomenada Sant Josep, situada a la zona antiga i que impulsa l'aigua a la zona més alta de Dalt Vila.

La conducció que uneix les dues dessaladores, la d'Eivissa i Sant Antoni, i que en un futur se li sumarà la interconnexió amb Santa Eulària, permet configurar un sistema integral de dessalament per tal de poder cobrir els consums puntes que es donen en els mesos d'estiu o proveir en cas d’avaries.

La dessaladora d'Eivissa, per la seva banda, té una producció de 13.000 m3 diaris, que equival al subministrament d'uns 65.000 habitants i dóna servei al dipòsit municipal d'Eivissa i als municipis de Sant Antoni i Sant Josep.

La xarxa de sanejament del municipi d'Eivissa és una de les que menys pèrdues registra de tota l'illa. Tot i així, i per tal de minimitzar aquestes fuites i aprofitar al màxim l'aigua, des del Consistori es duen a terme tot un seguit d'obres per substituir i modernitzar aquestes conduccions.

La gestió del manteniment de totes les conduccions i de vetllar pel bon subministrament de l'aigua és de l'empresa concessionària Aqualia.

Així mateix també es pot informar de qualsevol incidència en el servei d'atenció al ciutadà Línia Verda.

Aqualia
Carrer de Sant Cristòfol, 24
902186018-971194436

Normativa
Per garantir el subministrament i la protecció del recurs hi ha normativa específica com pot ser el Pla Hidrològic de les Illes Balears així com el decret de sequera, impulsat des de l'estiu de 2015, després de la situació d'extrema gravetat en què es troben les masses d'aigua d’Eivissa.

PLA HIDROLÒGIC DE BALEARS
En un territori com el de les Illes Balears l'aigua és un recurs escàs, però que sense el qual no es pot concebre la vida, per això ha de protegir-se i no només per l'evident implicació d'aquest recurs en la preservació del medi natural de les illes, sinó també perquè forma part del patrimoni etnològic de la comunitat autònoma. Per això hi ha una normativa, el Pla Hidrològic de les Illes Balears, on s'estableix un marc de protecció de les aigües superficials continentals, les aigües costaneres i de transició, a més de les aigües subterrànies.

Aquest pla té com a objectiu prevenir el deteriorament de l'estat de les aigües subterrànies i superficials i protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial, entre d’altres.

DECRET DE SEQUERA
Les escasses pluges registrades al llarg d'aquests anys ha fet que les reserves hídriques disminueixin a nivells preocupants. Per aquest motiu el Govern balear, competent en la matèria, ha aprovat un decret de sequera en el qual s'adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar i corregir els seus efectes.

En aquesta línia també s'estan impulsant campanyes de conscienciació perquè tots els ciutadans siguin conscients del bé escàs que és l'aigua. L'Ajuntament d'Eivissa també s'ha sumat a aquestes campanyes per tal de corregir la situació de sequera.