Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Per a l´any 2024, el termini d´ingrés en període voluntari per al cobrament dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col.lectiva relacionats a continuació, serà el comprés entre l´1 de juliol i el dia 30 de setembre de 2024 (a.i):

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
Exaccions municipals unificades sobre Immobles que comprenen els següents:
   · Taxa per recollida de fems.
   · Taxa per entrada de vehicles i reserva d´aparcament.
Rebuts del servei municipal d´aigües de parcial de sanejament.
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Exaccions municipals unificades sobre comerços i indústries, i activitats professionals, que comprenen les següents:
   · Taxa per recollida de fems.
   · Taxa per entrada de vehicles i reserva d´aparcament.
Impost sobre Activitats Econòmiques.

Data de càrrec dels rebuts domiciliats a les entitats bancàries: 2 d´agost de 2024.
Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació Municipal, situades al c. Canàries, 35, 1r d´Eivissa, de les 9,00h a les 14,00h de dilluns a divendres durant l´esmentat termini.
Podran també realitzar el pagament dels tributs en qualsevol de les entitats de dipòsit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria municipal.

Entitats col·laboradores:

Banc Sabadell
CaixaBanc
Banco Santander  
Banca March.
BBVA.
Cajamar.
Colonya Pollença

S'ha disposat en la web del Ajuntament www.eivissa.es apartat pagament d'impostos, l'opció de descàrrega per part dels interessats dels avisos de pagament per a realitzar el pagament dels mateixos o abonar-los en les seves respectives entitats de bancàries.

Per al present exercici no es remetran en format paper els avisos de pagament.
En el supòsit d'algun dubte sobre els documents cobratoris o sobre el procediment de cobrament, poden acudir al departament de Gestió Tributària o la Tresoreria Municipal, situats en carrer Canàries, 35, baixos.
El període executiu s´iniciarà el dia següent a la finalització del termini d´ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes es realitzarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l ´obligat al pagament i amb els corresponents recàrrecs.

Enllaços:

Enlaces:

- PAGAMENTS

- DESCÀRGA REBUTS