Octubre 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Llista provisional admesos i admeses per a participar en el procediment d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

------------------------------------------------------------------
Obertura termini de presentació sol·licituds per a participar en el procediment d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

L’Ajuntament d’Eivissa informa que al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020, s’han publicat les bases que han de regir l’atorgament de dotze noves llicències d’autotaxi
del municipi d’Eivissa, sis de les quals ho seran per a vehicles adaptats per a persones amb necessitats de mobilitat.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB.

Podran sol·licitar llicència els sol·licitants establerts a la clàusula 4a de les bases que regeixen el concurs per ser titular de llicència.
Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (carrer de Canàries núm. 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.
Les bases es troben disponibles a la pàgina web i la seu electrònica de la Corporació https://.eivissa.sedelectronica.es.

Eivissa,
El Regidor Delegat
Sgt. Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica

· Bases en pdf