Novembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

solarmacabich1La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i del batle de l’Ajuntament d’Eivissa, Rafel Ruiz, han signat avui la cessió d’un solar per part de l’Ajuntament d’Eivissa a l’IBAVI per a la construcció d’una nova promoció d’habitatge públic.

Es preveu que dins el mes d’abril s’iniciï la licitació del projecte i puguin quedar adjudicades les obres abans que finalitzi la legislatura. Es tracta d’una promoció de 60 habitatges (5 d’adaptats), 43 habitatges d’un dormitori, 12 habitatges de dos dormitoris i 5 habitatges de tres dormitoris. A més, com preveu la normativa municipal, juntament amb els habitatges es construirà un aparcament de 64 places de cotxe. Finalment, també es construirà un local en planta baixa que se cedirà a l’Ajuntament per dedicar-lo a instal·lacions municipals i donar més serveis a la ciutadania.

La presidenta Francina Armengol ha destacat que aquest projecte representarà “60 noves oportunitats al centre de la ciutat d’Eivissa per a 60 famílies”, i per això ha agraït al batle Rafel Ruiz i al seu equip de govern “la seva capacitat per liderar la política d’habitatge a l’illa d’Eivissa, perquè ningú més ho està fent”, afegint en aquest sentit la necessitat de la implicació de totes les administracions en la política d’habitatge públic.

El batle Rafel Ruiz ha explicat que aquesta promoció d’habitatge públic coincidirà amb la remodelació integral de la zona de l’avinguda Isidor Macabich que s’està enllestint, i que la cessió del solar per part de l’Ajuntament “respon a la nostra política i decisió determinant de facilitar habitatges i projectes de vida als nostres ciutadans”.

Per la seva part, el conseller Josep Marí ha destacat que «l’Ajuntament d’Eivissa ha estat l’únic ajuntament que ha cedit sòl a l’IBAVI per construir durant aquestes dues legislatures, i des d’aquí vull agrair el seu esforç i la seva implicació per facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans. Hem agilitat al màxim la tramitació d’aquest projecte per poder deixar les obres adjudicades abans que finalitzi la legislatura, perquè sabem que Eivissa és un dels indrets de les Illes Balears on hi ha més dificultats d’accés a l’habitatge».

solarmacabich2Característiques de la promoció

L’edifici consta de planta baixa, cinc plantes pis i una planta àtic (PB+5+A) destinades a habitatge i un local en planta baixa, juntament amb dues plantes de soterrani destinades a aparcament. Es preveuen dos ascensors, requerits pel nombre d’habitatges, i una escala, amb condició d’escala protegida a causa dels requeriments de l’edifici. La seva posició permet una connexió directa amb el carrer en planta baixa i una comunicació visual amb el pati interior d’illa a la resta de plantes. En planta àtic, la circulació s’inverteix i es passa a accedir als habitatges a través de les terrasses, de manera que es dota d’un ús a la reculada de 4 m i s’aprofita l’edificabilitat d’aquest.

Es disposa una façana plana i d’obertures iguals i se cerca més complicitat amb les finques tradicionals del barri de Santa Eulària, i no pas amb edificis veïns de construcció més recent amb volumetries menys definides que generen una caixa de carrer poc clara. A causa de l’existència de tres direccions diferents i la complexitat de la geometria de la parcel·la, s’opta per escollir la direcció de la façana principal de l’encreuament (xamfrà) com a predominant per tal d’estructurar l’edifici. Aquesta única direcció aporta un ordre estructural clar i permet un bon aprofitament de l’edificabilitat de la parcel·la, així com un bon encontre amb les mitjaneres.

solarmacabich3Increment del parc públic a Eivissa

El Govern ha augmentat el parc públic d’habitatges a Eivissa un 295 %, amb la incorporació de 221 habitatges a través de diferents actuacions.

En aquests moments ja s’han adjudicat 95 habitatges (86 són d’obra nova, 4 adquirits per tanteig i retracte tant a particulars com a grans tenidors i 5 adquirits per cessió temporal d’ús). A més, en poques setmanes els 60 HPP de l’avinguda d’Isidor Macabich també estaran en licitació i hi ha altres projectes en tramitació.

Al conjunt de les Illes Balears, l’increment del parc públic d’habitatge és de gairebé un 74 %, amb la incorporació de 1.296 habitatges de protecció pública a través de diferents actuacions.

Wpp