Octubre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaEl termini establert s'estén des d'aquest dilluns 16 d'agost i fins al pròxim 2 de novembre.

L’Ajuntament d'Eivissa informa de l'obertura del període de pagament voluntari dels tributs municipals. El termini establert perquè els contribuents puguin abonar els seus deutes tributaris s'estén des d’aquest dilluns 16 d’agost i fins al 2 de novembre.

Els tributs municipals als quals es refereix són l’impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana; impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica; exaccions municipals unificades sobre Immobles que comprenen la taxa per recollida de fems i la taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament; rebuts del servei municipal d'aigües de parcial de sanejament; impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica; exaccions municipals unificades sobre comerços i indústries, i activitats professionals, que comprenen la taxa per recollida de fems i la taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament; i l’impost sobre Activitats Econòmiques.

En cas que el contribuent tingui domiciliat el pagament d'aquests rebuts, es carregaran a compte el 15 d'octubre.

Formes de pagament

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació Municipal, situades al carrer Canàries, de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, durant l´esmentat termini.

Per tal de facilitar el pagament dels tributs municipals s´han emès documents cobratoris dels esmentats tributs que s´han remès als contribuents afectats.
Aquests poden realitzar el pagament presentant aquests rebuts a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores ( Banc Sabadell, CaixaBanc, Banco Santander, Banca March o BBVA) o bé poden realitzar el pagament a través d´internet, connectant-se amb qualsevol dels webs de les entitats col·laboradores o a la web de l'Ajuntament www.eivissa.es, a l'apartat de pagament d'impostos.

En el cas de no rebre els documents cobratoris, han de realitzar el pagament a les oficines del carrer Canàries, durant l´esmentat termini.

Si falta algun avís o s'ha de resoldre algun dubte sobre el document cobratori o sobre el procediment de cobrament poden acudir al departament de Gestió Tributària o de Tresoreria, situats al carrer Canàries.