Octubre 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa oferirà un ajornament fraccionat dels imposts municipals per a famílies que hagin patit situació d’atur o ERTO una durada superior a tres mesos.

El ple de l’Ajuntament d’Eivissa del dilluns 28 de juny de 2021 aprovarà la modificació de l’Ordenança General de Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament pel qual les persones físiques i jurídiques podran realitzar un pagament ajornat i fraccionat dels impostos municipals.

Els imposts municipals es podran ajornar de forma fraccionada a partir dels 300 euros i el termini màxim serà de quatre pagaments. Per tant, l’ajornament es podrà fraccionar entre una i quatre quotes. La primera quota seria el 5 de gener del 2022; la segona, el 5 d’abril del 2022; la tercera, el 5 de juliol i la quarta i darrera quota el 5 d’octubre de 2022.

Les famílies que hagin estat una durada superior a tres mesos podran sol·licitar el pagament d’imposts municipals ajornat i fraccionat. Pel que fa a les empreses, hauran de certificat i justificar la necessitat de tresoraria per situacions pot haver estat el tancament pel compliment de les mesures de prevenció de la COVID-19 o impagament de clients.

La regidora d’Hisenda, Estafania Torres ha explicat que ‘amb aquesta mesura volem segui protegint a les nostres famílies, autònoms i petites empreses del municipi. Donar facilitats amb el pagament dels imposts municipals és una ajuda directa en un moment en que la nostra economia ja està reactivada’.

Els requisits per a que les persones físiques s’acullin a la mesura són:

1.Trobar-se els membres de la unitat familiar en situació d’atur o ERTO, amb una durada superior a 3 mesos.
2.Que no siguin titulars de dos o més inmobles.
3.Hauran d'acreditar la falta de recursos mitjançant una declaració jurada i document bancari del saldo mitjà del darrer trimestre de tots els comptes dels quals sigui titular o cotitular.
4.Declaració de la Renda de les Persones Físiques de l'últim exercici o document de la AEAT on especifica que no te l’obligació de presentar-la.

Pel que fa a les persones jurídiques, els requisits són:

1. Hauran d’aportar declaracions de l’IVA dels darrers últims 4 trimestres o 12 mesos anteriors a la petició.
2. Hauran d'aportar còpia de l'Impost de societats dels dos darrers exercicis presentats.
3. Hauran d’aportar certificació de l’Administrador de la Societat amb el Balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys tancat amb un mes d’antelació a la petició, a l’efecte de justificar la necesitat de tresoreria.
4. Certificació de l'Administrador de la Societat sobre la justificació de la necessitat de tresoreria ( tancament per COVID 19, impagament clients, etc )

Wpp