• 1
  • 2

Decret regulador de les activitats d'oci i temps lliure a Eivissa
http://boib.caib.es/pdf/2010017/p113.pdf

Llei del voluntariat de les Illes Balears
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/08/pdfs/A18918-18922.pdf

Llei Integral de Joventut:
Llei 10/2006 de 26 de juliol, Integral de Joventut 2006

Llei 21/2006 de transferència de competències en matèria de Joventut:
Llei 21/2006 de transferència de competències