• 1
  • 2

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all

Proposta definitiva Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

----------------------------------------------------------
Proposta provisional Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. (Data publicació: 2 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------------------------------------
Convocatòria de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius
Oberta la 8a edició dels premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius del curs escolar 2018/2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de juny al 5 de juliol de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és improrrogable.

Enllaç a:
· Informació i tràmit a la seu electrònica

Ajuntament de la ciutat d'EivissaAjuntament d'Eivissa - Servei d'Atenció a la Ciutadania
c. de Canàries, 35 - Edif. CETIS
tel: 971 397 600
e-correu: sac@eivissa.es