Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds relacionats a la taula), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin per registre d’entrada la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació: 5 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret requeriment esmenes en pdf

Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Tríptic programació del C19 en pdf

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all