• 1

Concessió definitiva de subvencions en matèria de lloguer d'habitatge per a joves al municipi d'Eivissa

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

---------------------------------------
Resolució provisional de les ajudes al lloguer per a joves 2020

Conforme l'article 6è de les bases reguladores, es formula proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 25 de novembre de 2020

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------
Decret de requeriment d'esmenes ajudes al lloguer per a joves 2020

Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds relacionats a la taula), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin per registre d’entrada la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació: 5 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret requeriment esmenes en pdf

Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Tríptic programació del C19 en pdf
Tríptic programació del C19 en pdf
Anuari de la Joventut 2020 en pdf

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all