• 1

Concessió definitiva de subvencions en matèria d'ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa curs 2019/2020

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

------------------------------------

Proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació: 19 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Resolució provisional en pdf

----------------------------------------
Decret requeriment d'esmenes per a les ajudes a estudiants universitaris i de formació professional

Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. (Data de publicació: 28 d'octubre de 2020)

Enllaç a:
· Decret de requeriment d'esmena en pdf

Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Tríptic programació del C19 en pdf
Tríptic programació del C19 en pdf
Anuari de la Joventut 2020 en pdf

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all