• 1

Concessió definitiva de subvencions en matèria de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius curs 2019/2020

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

-----------------------------------------
Proposta de resolució provisional Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 18 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

------------------------
Decret requeriment esmenes Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Es requereix a les persones interessades relacionades a la taula anterior, d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds.
Data de publicació: 9 d'octubre de 2020.


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament de Joventut a: 971 397 600 Ext. 21453

Enllaç a:
· Decret en pdf

Regidoria de Joventut

La Regidoria de Joventut s'encarrega de plantificar, programar i desenvolupar activitats al llarg de tot l'any adreçades als més joves de la ciutat d'Eivissa com una aposta clara i decidida per ells.
....

Notícies

  • 1
Tens alguna idea o suggeriment que fer-mos?

Programació del C19 en pdf
Anuari de la Joventut 2020 en pdf

Activitats al C19

carregar més premi SHIFT per carregar tot load all