Juan Mayans

Juan Mayans Cruz
Regidor de Mobilitat i transport urbà, medi ambient, platges, servei de subministrament d'aigua potable i clavegueram, enllumenat públic, neteja viària i recollida de residus, estacionament regulat de vehicles a la via pública i protecció civil


Adreça:
C/ Carles III, 4 6è

Telèfon:
971 199 635

Correu electrònic:
mediambient@eivissa.es

Agenda Local 21

Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Juan Mayans Cruz

Juan Mayans CruzDelegar en el Primer Tinent d’Alcalde el Sr. Juan Mayans Cruz,  la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les matèries següents matèries:

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Economia i hisenda ( intervenció, tresoreria  recaptació i Gestió Tributària i Cadastral), pressupostos i comptabilitat, responsabilitat patrimonial i qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Area d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: Mobilitat i transport urbà, medi ambient, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, enllumenat públic, neteja viaria i recollida de residus, estacionament regulat de vehicles a la via pública,  inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
Pressupostos i comptabilitat.
Gestió tributària i cadastre.
Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
Incoació de procediments de responsabilitat patrimonial i la resolució dels mateixos sempre que la quantia reclamada no superi els 1500 Euros. 
- Llicències d’autotaxi.
- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions de neteja, enllumenat públic, subministrament d’aigua i sanejament i estacionament regulat de vehicles a la via públic.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.