Portaveu, Sr. Alejandro Marí Ferrer

Alejandro Marí FerrerDelegar en el Regidor, Sr. Alejandro Marí Ferrer, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’urbanisme, activitats i habitatge inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Procediments relacionats amb tot tipus de llicències urbanístiques.
-  Procediments relacionats amb llicències de güals.
- Procediments relacionats amb l’atorgament de llicències d’instal·lació i d’obertura d’activitats i llicències per a la instal·lació d’aparells musicals,  a excepció de les considerades com a activitats permanents majors
- Autoritzacions d’activitats no permanents, competència de l’Ajuntament, i informes relacionats amb activitats no permanents del tipus extraordinàries, exceptuables i restants activitats no permanents, previstes a la Llei 16/2006 de 17 d’octubre.
- Incoació, resolució de procediments de disciplina urbanística i de ruïna.
-Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de ruïna i  adopció de mesures provisionalíssimes i mesures cautelars de paralització i clausura en matèria de llicències d’activitat, previstes a la Llei 16/2006 de 17 d’octubre.
-Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució i execucions subsidiàries relacionades amb les matèries objecte de delegació..
-Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.