Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Juan Daura Escandell

Juan Daura EscandellDelegar en el Primer Tinent d’Alcalde el Sr. Juan Daura Escandell, la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament en matèria de protecció civil, gestió, aprovació i execució de projectes d’obres municipals promogudes per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, pel Consorci Patrimoni de la Humanitat, pels patronats municipals o concessionaris,  conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals, que inclou espais i vies públiques, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats en virtut de la delegació efectuada.