Julio 19, 2024

ajuntamentdaltvila

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setenta-tres euros amb setenta-sis cèntims (827.873,76 €).
IVA: cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80  €).
Preu total: nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333,56 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------

Adjudicació provisional a l’entitat:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (827.873,76 €), més IVA cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80 €), sent el total de nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333.56 €). 
Data difusió: 07/04/2009