Mayo 29, 2023

Exp. Núm. 16219/2016

Modificació 3 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data trenta de novembre de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

Expedient 16219/2016. Proposta d'acord per aprovar definitivament la modificació núm. 3 del contracte "serveis de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa

Leer más...

Exp. Núm. 17089/2015

Modificació 2 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data set de març de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

2n. Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de modificació-2 del contracte “servei de regulació de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa” entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa EYSA, consistent a modificar l’annex I i plecs de prescripcions tècniques (Expedient relacionat 17089/2015)

Leer más...

Exp. Núm. 14679/2016

"Obres de reforma de la climatització de les torres 1 i 2 de l'edifici CETIS"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Data publicació BOIB: núm. 136 de 27 d'octubre de 2016
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Exp. Núm. 14679/2016

Exp. Núm. 8347/2016

"Servicio de custodia, seguridad y gestión del depósito municipal de vehículos"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envío al DOUE: 26 de octubre de 2016
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Exp. Núm. 8347/2016

Exp. Núm. 11223/2016

"Assistència tècnica per a l'espai cultural Can Ventosa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 120 de 22 septiembre de 2016

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
109
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320