Julio 19, 2024

Exp. Núm. 9152/2017

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 4 del barri de sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Ú
nico criterio de adjudicación, el precio.
Fecha publicación BOIB:
núm. 80 de 1 de julio  de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
- Plataforma del Estado

Exp. Núm. 9370/2017

"Reposición pavimento asfáltico en Cas Serres"

Procedimiento:
Abierto
Criterios de adjudicación:
Un único criterio, el precio
Fecha publicación BOIB:
núm. 78 de fecha 27 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 8482

"Servei d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Publicado BOIB:
núm. 74 de 17 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3095/2017

"Servei de teleassistència domiciliaria"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 68 de 3 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 7610/2017

"Servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació d'una mancomunitat entre els municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany per a la gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram dels dos municipis"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 61 de 18 de mayo de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320