abril 12, 2024
Portal de Transparència

L’Ajuntament d’Eivissa aposta decididament per la cultura de la transparència en la gestió dels assumptes municipals i en la utilització dels recursos públics. Existeix el compromís polític i el de l’organització amb els ciutadans per millorar el coneixement institucional, la gestió municipal i la utilització dels recursos públics.
Per això, el 21 d’octubre del 2015 es va aprovar la constitució de la Unitat de Transparència de l’Ajuntament, amb la finalitat d’organitzar i posar en marxa el portal de Transparència municipal i complir amb tots els requeriments de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (enllaç al decret de constitució i al decret de modificació de data 28 de novembre de 2018).
A més, el Ple municipal per unanimitat va acordar, en data 26 de setembre de 2013, adherir-se a l’Organització Transparència Internacional (TI), organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, que congrega la societat civil, sector privat i els governs en una vasta coalició global.
TI elabora un índex de Transparència per als ajuntaments (ITA) i comprova mitjançant vuitanta indicadors, agrupats en cinc àrees, la transparència en la informació que els ajuntament faciliten als ciutadans.

Indicadors de transparència

Els índexs de transparència dels ajuntaments (ITA), promoguts per l’Organització Transparència Internacional Espanya, inclou una sèrie d’indicadors normalitzats que constitueixen una útil eina per mesurar el nivell de transparència del nostre ajuntament davant els ciutadans i la societat.

Dret d’accés a la informació

La Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula a l’article 17 i següents el dret de les persones a buscar i sol·licitar informació que es troba en poder de l’administració pública en el seu àmbit d’aplicació i que hagi estat elaborat o adquirit en l’exercici de les seves funcions.

L’Ajuntament d’Eivissa, a través de la seu electrònica, posa a disposició dels ciutadans l’accés al tràmit de dret d’accés a la informació pública, des d’on pot tramitar-se de forma electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es).