Octubre 18, 2021

ajuntamentdaltvila

Objecte: regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions. 

Termini: la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (publicat a BOIB núm. 60 de 8 de maig de 2021.

Enllaç a:
· Base de dades Nacional de Subvencions

· Seu electrònica