Desembre 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Aprovació de la concessió definitiva de les sol.licituds en matèria de Benestar Social per a l'exercici 2017

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf


--------------------------
Convocatòria de Subvencions de Benestar Social 2017

En el BOIB núm. 47, de 20 d’abril de 2017, va ser publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2017. Les bases reguladores de les subvencions de Benestar Social es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d’abril a 12 de maig (ambdós inclosos)