Novembre 19, 2018

ajuntamentdaltvila

Acta de la Comissió d'avaluació per a l'adjudicació de parades de venda al Mercat de Nadal 2018-2019

Les persones sol.licitants disponsen d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació dins del termini de presentació, la llista provisional s’entendrà automàticament elevada a definitiva. (Data publicació: 15 de novembre de 2018)

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------------
Mercat de Nadal i de productes nadalencs

Es comunica a totes les persones interessades en la sol·licitud per poder optar a llicència municipal per a venda, al mercat de Nadal i productes nadalencs al passeig de Vara de Rey del 30 de novembre de 2018 fins al 6 gener de 2019, que s’obre el període per presentar sol·licitud a partir del dia 25 d’octubre fins al 8 de novembre de 2018.

Les bases reguladores del mercat de Nadal i de productes nadalencs, es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la Seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es.

Enllaç a:
· Informació i Tràmit on line
· Bases en pdf