Juliol 02, 2020

ajuntamentdaltvila

Els rodatges de pel·lícules, reportatges fotogràfics o vídeos promocionals que es desitgin realitzar a la via pública o en terrenys públics del municipi, han de sol·licitar la corresponent llicència a través del registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

La Regidoria de Turisme i Comerç és l'encarregada de concedir l'autorització i d'establir el pagament de la corresponent taxa en virtut de la normativa que la regula.

La normativa d'aplicació és l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer, ambulants, i rodatge cinematogràfic.

Les autoritzacions es concedeixen amb informe previ favorable de policia.