Novembre 20, 2019

Exp. Núm. 3/09

PROJECTE DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

Adjudicació definitiva a l’empresa:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Per un import de: 
-  Un milió cent vuitanta-quatre mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (1.184.677,07 €)
-   IVA cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (189.548,33 €) 
Total: d'un milió tres-cents setanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (1.374.225,40 €).

Exp. Núm. 43/08

“Fabricación, suministro e instalación de señalización turística direccional de vehículos, puntos de información turística gran formato y señalización promocional para el municipio de Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PROSEÑAL, S.L.
Per un import de:
- Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
- IVA dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
- Sent el total de cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €)
Data difusió: 28/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
PROSEÑAL, S.L.
· Per import de: Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
· IVA: Dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
· Sent el total de: Cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €).

----------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 30 de gener de 2008.
Nota a 11 de març de 2009:
L’obertura d’ofertes del sobre núm. 3 s’efectuarà el proper dilluns dia 16 de març de 2009, a les 10,15 hores.

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
157
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126