Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovar la constitució d'una borsa de treball de d’arquitecte/a tècnic/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

---------------------------------------
Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’Arquitecte Tècnic

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació en seu electrònica: 29 de març de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

---------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants convocatòria borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 8 de març de 2022

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9612 de data 23 de novembre de 2021, per la qual s’han aprovat les bases i la convocatòria d’una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 13 de gener fins al 27, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen