Mai 26, 2024

ajuntamentdaltvila

Es comunica que per resolució núm. 2022-7682 de data 29/07/2022, s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 d’agost fins al 6 de setembre de 2022, tots dos inclosos.

Les sol·licituds per a prendre part en la provisió del lloc de director/a de Recursos Humans i Personal, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran telemàticament en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits/ Recursos Humans - Convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal) o en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia) dins del termini de 7 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal. Si l'últim dia de presentació recaiguera en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Enllaç a:
· Anunci publicació decret aprovació bases i convocatòria provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa
· Tràmit a la seu electrònica