Octubre 18, 2021

ajuntamentdaltvila

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 14 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021), 12 pel sistema d'accés lliure i 2 places per concurs de mobilitat horitzontal, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

Termini presentació sol·licituds: del 20 de setembre al 18 d’octubre, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Anunci decret aprovació bases i convocatòria
· Publicació BOIB
· Publicació BOE
· Tràmit per a les 2 places per concurs de mobilitat horitzontal en seu electrònica (habilitat a partir del 20/09)
· Tràmit per a les 12 places d'accés lliure en seu electrònica (habilitat a partir del 20/09)