Octubre 21, 2020

ajuntamentdaltvila

Decret cancel·lació realització primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria) per promoció interna

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------
Llista provisional aspirants admesos i exclosos convocatòria tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició promoció interna

Decret llista provisional aspirants admesos i exclosos convocatòria de tres places d'oficial segona (secció jardineria) per promoció interna.
Data realització primer exercici: 14 d'octubre de 2020 a les 8:30 hores.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------
Convocatòria tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició promoció interna

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció professional i interna a la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria alButlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per tractar-se d'una convocatòria per promoció interna de personal laboral i s'adreçaran al'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil o en dissabte, el termini s'entendrà ampliatfins el dia següent hàbil. Publicat al BOIB núm.124 de 14 de juliol de 2020.
Termini presentació finalitza: dilluns 3 d'agost de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en línia en la seu electrònica