Octubre 20, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci suspensió realització del primer exercici previst per al dia 22 de setembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret suspensió primera prova operari/ària de Jardineria en pdf

------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Es convoca a les persones aspirants admeses per a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 22 de setembre de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació:10 de setembre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 124 de 14 de juliol de 2020.
Termini presentació finalitza: dimarts dia 28 de juliol de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en línia en la seu electrònica