Agost 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Modificació de les bases de la convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des publicada al BOIB núm 5 de data 10/01/2019.

S’atorga un nou termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentades abans, per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada. Les persones aspirants que hagin presentat les seves sol·licituds per prendre part l’esmentat procediment selectiu, i no manifestin expressament el contrari, s’entendran per presentades.

Termini de 5 dies hàbils des del 11 de gener fins el 17 de gener, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Modificació de les bases en pdf

-----------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. (BOIB núm. 140 de 8 de novembre de 2018).

El període de presentació de sol·licituds és del dia 9 de novembre de 2018 fins el dia 22 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent. En el cas de no posseir aquest certificat, s'estarà al que es disposa en el punt 2.1.e) de les presents bases.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (https://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Nota:

Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
Tràmit on line a la seu electrònica
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud